STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO


PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

 • w części ustnej:
  • język polski
  • język obcy nowożytny, wybrany spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego
  • język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
 • w części pisemnej:
  • język polski
  • język obcy nowożytny - ten sam co w części ustnej
  • język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości
  • matematyka

PRZEDMIOTY DODATKOWEAbsolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

 • w części ustnej z:
  • języka obcego nowożytnego
  • języka mniejszości narodowej - z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej
  • języka mniejszości etnicznej 
  • języka regionalnego
 • w części pisemnej z:

  • biologii
  • chemii
  • filozofii
  • fizyki i astronomii
  • geografii
  • historii
  • historii muzyki
  • historii sztuki
  • informatyki
  • języka łacińskiego i kultury antycznej
  • języka mniejszości etnicznej
  • języka mniejszości narodowej
  • języka obcego nowożytnego
  • języka polskiego
  • języka regionalnego
  • matematyki
  • wiedzy o społeczeństwie
  • wiedzy o tańcu

 

 • Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
 • Egzamin z języka obcego, niezależnie od tego, czy jest to przedmiot obowiązkowy czy dodatkowy, składa się w części ustnej i pisemnej.
 • Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
 • W przypadku, gdy absolwent wybrał na egzaminie w części pisemnej jako przedmiot dodatkowy, ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język na poziomie rozszerzonym tylko w części pisemnej.
 • Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach.
 • Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, mogą przystąpić do egzaminu z tego języka w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach na jednym poziomie, zwanym "poziomem dwujęzycznym".
 • Część ustna jest oceniana w szkole, część pisemna jest oceniana przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji OKE.